TIP 03 : TỐI ƯU CODE TRONG STVD.


Cách sử lý khi các bạn gặp lỗi này trong STVD:

Khi gặp lỗi này chúng ta có thể tối ưu code thông qua khai báo +split. Cách làm : các bạn vào project -> setting -> tab C compiler -> mục user define options : điền thêm dòng +split.

Kết quả built sau khi thêm +split:

Các bạn có thể tham khảo thêm trong manual ST Visual Developr(RN0013)

Vậy là xong. Chúc tất cả thành công.